FANDOM


 • Aether
 • Ananke
 • Erebus
 • Gaia
 • Hemera
 • Khronos
 • Oceanus (Also a Theoi Titanes)
 • Phanes
 • Physis
 • Pontus
 • Tartarus
 • Thesis

 • Calypso (She is considered a nymph on this wikia. Even though she can have kids they would be considered as nymphs)
 • Circe
 • Khione
 • Psamathe

 • Adephagia
 • Aergia
 • Akhlys
 • Alke
 • Ate
 • Bia
 • Dolos
 • Enyo
 • Eleus
 • Hedone
 • Hybris
 • Kakia
 • Kratos
 • Kydoimos
 • Momus
 • Moros
 • Oizys
 • Peitho
 • Phobeter
 • Phobos
 • Poine
 • Soteria
 • Styx (Also a Theoi Khthonoi)
 • Techne
 • Zelus

Theoi Haliol (Sea Gods)

 • Aigaios
 • Delphin
 • Eurybia
 • Proteus
 • Triton

Theoi Iatrikoi (Healing/Medicine Gods)

 • Hygeia

Theoi Khthonoi (Underworld Gods)

 • Acheron
 • Styx (Also a Daimone)
 • Lethe
 • Phlegethon/Pyriphlegethon

Theoi Ouranioi (Sky Gods)

 • Eos
 • Eurus
 • Lelantos

Theoi Titanes (Titan Gods)

 • Epimetheus
 • Hyperion
 • Koios
 • Kronos
 • Oceanus (Also a Protogenos)
 • Perses
 • Tethys

 • Hera
 • Psyche
 • Hermaphroditus (One of the Erotes, the winged gods of love)
 • Hygeia

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.